Projects

1. ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0933-C01Представяне на проект № BG05M9OP001-1.008-0933-C01

1.1 Съобщение за набиране на ценови предложения за сайт

1.2.Съобщение за набиране на ценови предложения за информационни материали

1.2.1.Протокол за инф. материали – прекратена процедура

1,3 Съобщение за набиране на ценови предложения за климатици

1.4 Съобщение за ценово предложение за инф. табели

1.5 Съобщение за набиране на ценови предложения за оборудването

1,6 Съобщение за набиране на ценови предложения за обзавеждане маси, столове и дивани

1.7. Съобщение за набиране на ценови предложения за Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове на здравето, свързани с индивидуалното работно място

1.8. Съобщение за набиране на ценови предложения за РАВСРЧР

1.9. Избор с публична покана на Мобилни аспирационни системи

1. 9.1.Заповед/Решение

1.9.2. Публична покана Номер 0933-01 / дата 17.08.2017 г.

1.9.3. Образец на оферта

1.9. 4.Декларация на кандидата

1.9.5. Изисквания към офертите

1.9.6.Техническа спецификация

1.9.7. Методика за оценка

1.9.8. Проект на договор

1.9.9. Проект на договор Приложение 2

2,0, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0933-C01

2,1,1, Снимки от обучение на работниците гр.1

2,1,2,Снимки от обучение на работниците гр 2

2,2     ,Информационни табели

2.3. Мерки за зелени работни места

2,4, Политика за прилагане на Одобрени мерки за оптимизация на работните места

Политика за прилагане за Оптимизация на раб.места

II.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДБФП No BG16RFOP002-2.073-3999-C01

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″, АДБФП № BG16RFOP002-2.073-3999-C01 Представяне на проект № BG16RFOP002-2.073-3999-C01

Представяне на проект GD BG16RFOP002-2.073-3999-C01